"שהחיינו" בספירת העומר

מדוע לא מברכים "שהחיינו" בימי הספירה? ובאיזה ימים בכל זאת ניתן לברך? מה ההבדל בזה בין ימי הספירה לימי בין המצרים? מדוע נהגו שלא לקנות בגדים חדשים בימי הספירה? ואלו בגדים כן ניתן לקנות? ומה הדין בשעת צורך? אלו בגדים ניתן לקנות ולא ללבוש? ומה דינם של בעלי שמחה החלה בימי הספירה? האם מותר לקנות ולמכור דירה בימי הספירה?

 

#קניית ולבישת בגדים חדשים

בין ספירת העומר לבין המצרים > נתפשט המנהג בקהילות רבות שאין מברכין "שהחיינו" בימי ספירת העומר[1]. וכן הוא מנהג חב"ד שלא  לברך "שהחיינו" בימי הספירה מלבד בשבתות ובל"ג בעומר[2], זאת בשונה מימי בין המצרים, בהם מנהגנו[3] שלא לברך אף בשבת, מה שמלמד שעיקר הדגש בימי ספירת העומר הוא על עשיית דברים הגורמים ל"שמחה יתרה"[4] ומחייבים בברכת "שהחיינו", ומכאן ההימנעות מאכילת פרי חדש וכן לקנות וללבוש בגדים חדשים בימי הספירה[5].

ברכת "שהחיינו" על בגדים > בימינו, ברכת "שהחיינו" היא בעיקר על פירות חדשים ולא על בגדים חדשים, שכן בימיהם קניית בגד חדש היתה רק לעתים נדירות ואכן גרמה לשמחה גדולה, אך כיום, שניתן בקלות יחסית להשיג בגדים חדשים – אין בזה שמחה והתחדשות כל כך, ואין מברכים "שהחיינו" אלא על בגד חשוב מאד[6]. אך עם זאת, נהגו איסור בקניית בגדים חדשים בימי הספירה, שכן עדיין יש משמעות לשמחה היתרה הקיימת בקניית בגד חדש, אם כי אינה מגיעה לכדי חיוב ברכת "שהחיינו", ושמחה זו אסורה בימים אלו[7].

קניית ולבישת בגדים חדשים בספירה > לאור זאת, אין לאסור אלא קניית ולבישת בגד חדש שראוי היה לברך עליו "שהחיינו" ושאר הבגדים מותר לקנות וללבוש.

אולם יש לדון, האם האיסור הוא גם בקניית הבגד או רק בלבישתו, שכן מעיקר הדין ברכת "שהחיינו" נאמרת בשעת הקניה[8] ואילו המנהג הרווח[9] הוא לברך רק בשעת הלבישה, ונחלקו הדעות בדבר, אם יש לאסור גם קניית בגדים חדשים בימים אלו, ולמעשה, בבגדים חשובים מאד מחמירים גם בקנייה.

נבאר את הדברים: עיקר ההימנעות מקניית ולבישת בגדים חדשים היא בגלל השמחה היתרה שבהם, ולכן, הגם שדעת אדה"ז שברכת "שהחיינו" על בגד חדש מברכים רק בשעת הקנייה – בזה יש לנו להתחשב במנהג הרווח, שברכת "שהחיינו" היא בשעת הלבישה, שכן מנהג זה מלמדנו מה נחשב כיום לשמחה יתרה בבגד חדש, כך שמעיקר הדין ההימנעות היא בעיקר בלבישת הבגד ולא בקנייתו.

לכן, למעשה, אין ללבוש בימי הספירה בגדים חשובים שהיה ראוי לברך עליהם ברכת "שהחיינו", ובכלל זה: חליפה, מעיל וכובע, שמלות יקרות וכיו"ב[10], אם כי נכון להחמיר בבגדים יקרים מאוד, כמו סירטוק יקר או שמלת כלה וכיו"ב, גם שלא לקנותם בספירה. עם זאת, בכל מקרה של צורך גדול או דבר האבד, וכן מי שנזדמנה לפניו אפשרות לקנות בגד במחיר מבצע – יכול לקנותו.

בגד חול בשבת > יש שכתב שבגד חדש שהתירו ללובשו בשבת הוא רק בגד שיתכן שילבשנו בשבת, ולא בגד שאין הדרך ללובשו אלא בחול[11].

בעלי ברית > בעלי ברית (המוהל, הסנדק והורי הבן) יכולים לברך "שהחיינו" וללבוש בגד חדש ליום הברית, שיום טוב שלהם הוא[12].

בגדים פשוטים > בגדים פשוטים, שמעיקר הדין אין מברכים עליהם "שהחיינו", כגון גרביים, נעליים, חלוק וכיו"ב מותר ללובשם ולקנותם בימי הספירה[13], וכן בגדי ילדים שלא הגיעו לחינוך[14].

 

#קניית ומכירת דירה

מאחר שכאמור, המניעה בחידוש דבר בימי ספירת העומר נובעת ממנהג ההימנעות מלברך "שהחיינו" בימים אלו ומתוך כך להימנע מדברים המחויבים בברכה זו בשל השמחה היתרה שבהן, יש לדון אודות קניית ומכירת דירה בימים אלו, האם הדבר מותר, או שמא יש להימנע כשם שהדבר אסור בימי בין המצרים, והלא גם קניית דירה מחויבת בברכת "שהחיינו" מן הדין וגורמת לאדם שמחה רבה[15].

אכן יש שכתבו[16], שמאחר שבימינו רבים נוהגים שלא לברך "שהחיינו" על קניית דירה מכמה טעמים[17], ומהם משום אי שלימות השמחה שבכניסה לדירה חדשה, אם כן אין בעיה לקנות ולהיכנס לדירה חדשה בימי הספירה, ואין הדבר אסור אלא בימי בין המצרים.

אמנם, הגם שאין מברכים "שהחיינו" אי אפשר להתעלם מהשמחה יתרה שיש ברכישת הדירה והכניסה אליה, ולכן מן הדין אין משמעות לכך אם בנה בית חדש או קנה בית חדש או ישן[18], וגם אם לקח משכנתא או הלוואות שונות לצורך קניית הבית, ששמחתו מהולה בעול של התחייבות גדולה מאוד ואף הבית משועבד לגורם אחר[19], עדיין זו שמחה גדולה בעצם קניית בית משלו וצריך היה לברך "שהחיינו"[20].

ואכן כתב כ"ק אדמו"ר[21] שהקונה בית קודם הספירה ומתכוון להיכנס אליו רק לאחר הספירה, נכון שיכניס אליה את חפציו לדירה החדשה קודם הפסח, כדי שתחילת הכניסה לבית לא תהיה בימי הספירה [מלבד ביום ל"ג בעומר], ואף שאין כאן איסור מן הדין, יש מקום לחוש בדבר, אולם בעצם הקנייה והמכירה, לא מצינו לאסור בזה מלבד בימי בין המצרים, ובפרט שבדרך כלל הוא לצורך ולא להרווחה.

 

[1] ראה בהמצויין בפסקי תשובות סי' תצג אות ב. חקרי מנהגים ח"ג סי' עט.

[2] ראה ספר המנהגים ע' 43. המלך במסיבו ח"א ע' שיז. תורת מנחם תשמ"ט ח"ג ע' 134. חקרי מנהגים שם. קובץ הערות וביאורים גל' תשעג ע' 42.

[3] ספר המנהגים ע' 46. וראה המלך במסיבו שם.

[4] כלשון אדה"ז בשו"ע סי' תצג.

[5] ולא מצד שהימים הם ימי פורענות ולא שייך לומר בהם "בזמן הזה", כבבין המצרים – ראה מה שדנו בזה האחרונים, צויינו בבין פסח לשבועות פט"ז ס"ב. ושו"ר שהאריך בזה בס' בירורי מנהגים – מועדים ע' 59 ואילך.

[6] ראה רמ"א סי' רכג ס"ו. סדר ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ב ה"ה. לוח ברכות הנהנין פי"א ה"כ. וראה פסקי תשובות סי' רכג אות ו. וש"נ.

[7] ראה בהמצויין בחקרי מנהגים שם שרבים נהגו איסור בקניית בגד חדש גם ללא קשר לברכת "שהחיינו", ורק בספר מועד כל חי (להר"ח פלאג'י) סי' ו אות יב קשר זאת "מנהג טוב שלא לחנך מלבוש חדש דראוי לומר עליו 'שהחיינו'" כו'. והסברא שבפנים – ראה פסקי תשובות סי' תצג הע' 19.

[8] ראה טושו"ע סי' רכג ס"ד. שו"ע אדה"ז סי' כב. סדר ברכת הנהנין שם ס"ד.

 [9]ראה פסקי תשובות סי' רכד אות ז. וש"נ. וכן היתה דעת אדה"ז בלוח ברכת הנהנין פי"א הי"ט.

[10] ושמעתי שכך מורים כמה מרבני חב"ד. וע"ע פסקי תשובות שם אות ו.

[11] משום שנראה כמכין משבת לחול – בשם הגה"ח הרב יוסף יצחק בלינוב שליט"א.

[12] מסתבר. וכ"כ כמה אחרונים.

[13] ראה סדר ברכת הנהנין שם ס"ה. ולענין מכנסים – ראה תורת מנחם תשמ"ט שם.

[14] ראה שו"ת ויברך דוד סי' יט. חינוך הבנים כהלכתו פע"ז ס"ח.

[15] ראה סדר ברכת הנהנין פי"ב ס"ב, והארכנו בזה בעבר ע"ג גליון זה.

[16] ראה שו"ת ציץ אליעזר חי"א סי' מא. שו"ת יחו"ד ח"ג סי' ל. ובכ"מ.

[17] ראה בן איש חי פרשת ראה אות ו. כף החיים סי' רכג סקי"ז וסק"כ. ואין בזה משום עקירת הלכה, שהרי ברכות אלו אינם אלא רשות, כמבואר ברמ"א שם ס"א. וכן שמעתי בשם הגה"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה שלא נהוג בחב"ד לברך שהחיינו בכגון דא – ראה בהרחבה במאמרנו הנ"ל.

[18] שו"ע שסי' רכג ס"ג

[19] ואכן, יש מהאחרונים שכתבו שלא יברך אלא כשקנה הדירה במזומן –  ראה שו"ת לב חיים ח"ג סי' נב. וכן משמע בקצות השולחן סי' סד בדי השולחן סק"ג.

[20] ראה בהרחבה שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' יט. וראה עוד במאמרנו הנ"ל.

[21] אגרות קודש ח"י ע' תח.

כתיבת תגובה