מסופק אם כבר בירך ברכות השחר, האם יכול להחמיר ולברך?