חבי כמעט רגע עד יעבר זעם

ב"ה. כ"ג אדר ה'תש"פ

לכבוד ידידי עוז,
השליח הרה"ח …. שי'

במענה לשאלתך ושאלת רבים בדבר ההתמודדות ההלכתית בקשר עם המגיפה שפשטה בעולם מחולי ה'קורונה' ר"ל, וודאי בטוחים אנו בהשי"ת שיסיר מעלינו את הנגף הזה, וזו חובתנו הראשונה בעת הזו, לחזק את האמונה והביטחון ולחזק בזה גם את בני ביתנו ואת כל סביבתנו בתוך אי הוודאות והבהלה הקיימת בציבור.

עם זאת, אמונים אנו על מצוות התורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", ועלינו להישמר מכל משמר ולהישמע לכל הנחיות מומחי הבריאות ואף לעשות הרחקה יתרה ולא לנסות להתחכם בזה כלל וכלל, על מנת שלא יתפשט הנגיף, אשר לצערנו הולך ומתפשט, ובכך לא נינזק ולא נזיק לאחרים ח"ו.

באשר נגיף הקרונה הוא נגיף שעובר מאדם לאדם, וגם אם אדם לא מרגיש שום תסמינים הוא עלול להדביק אחרים, כיון שעובר זמן של 14 יום או יותר של דגירת החיידק בגופו עד שמתפרץ, כך שיתכן שאדם שהוא נשא של הנגיף, עוד בטרם נודע לו שחלה, מעביר הוא את הנגיף לאדם אחר, מבוגר או חלש ממנו. מצב זה מחייב מניעת התקהלויות וכל קירבה פיזית בין אדם לאדם, אפילו שיחת רעים.

אשר על כן חובה עלינו בעת הזו לקיים דברי חז"ל (בבא קמא ס:): "דבר בעיר – כנס רגלך, שנאמר (שמות יב, כב) 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר', ואומר (ישעיה כו, כ): 'לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך, חבי כמעט רגע עד יעבר זעם". וכ"כ רבינו הזקן להלכה (הל' שמירת הגוף והנפש סי"ג, מיוסד על הרמ"א יו"ד סי' קטז ס"ה): "דבר בעיר – אל יהלך אדם באמצע הדרך וכו' ויש לברוח בתחלת הדבר, ואם לא ברח בתחלתו – לא יברח בסופו, אלא יחביא עצמו במסתרים ולא יתראה בשוק, מפני המזיקים, כמ"ש 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר".

ברור איפוא כי עומדים אנו בתוך תקופה רגישה מאד ובכדי שלא נהיה מהצועקין על העבר חלילה, עלינו לכלכל את צעדינו בצורה הנכונה, שכן יש להימנע מכל התקהלות כל שהיא ושלא לצאת מהבית אלא לצרכים החיוניים ממש ואף גם זאת תוך שמירה והקפדה יתרה על כל ההנחיות, ויש לכך השלכות רבות גם ברמה ההלכתית, שיש דברים שעלינו לבצע באופן שונה ממה שאנו רגילים, אך כמובן בתוך גדרי ההלכה, כדלהלן, ביודענו שזהו גופא קיום רצון ה' בעת הזו, וכבר אמרו חז"ל (קידושין מ.) "חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה – מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה", וידוע הפירוש ש'עשייה' זו היא בטהרתה, שהרי כך "מעלה עליו הכתוב".

אך זאת למודעי, כי כל הבא לקמן – שנכתב לאחר התייעצות עם רבנים מומחים והוגה על ידם – הינו בגדר הוראת שעה בלבד לשעת הדחק ואין למדין אפשר משאי אפשר, באשר המגיפה בעז"ה עוד תיעלם מחיינו, אך הקולות עשויות עוד להישאר, ולכן יודגש שוב, כי הדברים דלהלן מיוחדים הם למצב זה בלבד, ובכל ספק יש לשאול רב מורה-הוראה.

א. טבילת גברים > יש להימנע מטבילה לגברים, גם לא לטבילת עזרא, למעט במקום שאכן הנחיות מומחי הבריאות נשמרים בקפידה. תחת זאת, יש לשהות תחת זרם מים רציף באופן שהמים מגיעים לכל גופו למשך כ-3 דקות (ואפשר לעשות כן גם בשבת-קודש), או לחלופין "ילמוד איזה משניות בסדר טהרות ומה טוב במסכת מקוואות" (אג"ק ח"ט ע' רנג). 

ב.  נשיקת תשמישי קדושה > ע"פ ההנחיות אין לנשק תשמישי קדושה כלל, וזה כולל נשיקת המזוזה והתפילין וספר-תורה, באשר יש בזה סכנה ר"ל בתקופה זו. אולם כאשר מדובר בטלית ותפילין וכן ספרי קודש אישיים – מותר לנשקם, ובלבד שרק הוא משתמש בהם, למעט תפילין שיוצא עמם ל'מבצע תפילין' וכיו"ב.

ג. תפלה במנין > כיון שהתקהלות בימים אלו היא בכלל ספק סכנה – ודאי שאין למי שנמצא בבידוד או למי שנחשב ב'קבוצת סיכון' להשתתף בתפלה בציבור או בקריאת-התורה, אך ישתדל לכוון לשעה שהציבור מתפללים.

גם מי שאינו בקבוצת סיכון ורוצה להתפלל במנין – חייב לשמור על הכללים ולהתפלל רק במנין מצומצם של עשרה אנשים ובמרחק של 2 מטר בין אדם לאדם במשך כל התפלה.

במקום שקשה או שלא ניתן לשמור על כללים אלו – יש, למרבה הצער, לסגור באופן זמני את בית-הכנסת ויתפלל כל אחד בביתו. זו החובה ההלכתית במקרה זה ואין להתחכם בה! ולכן תוכל לשפוט לפי המצב בקהילתך.

מהסיבות האמורות אין לקיים בימים אלו התוועדויות וכן לא מניינים לאמירת תהלים בשבת מברכים.

הרוצים לקיים מנין בשטח פתוח – יכולים לקיימו גם באופן שמצטרפים אנשים ממקומות שונים,  גם אם מדובר ממרפסות וחלונות בתיהם וכיו"ב, כמבואר בשו"ע אדה"ז (סי' נה סט"ז) שכל עוד רואים אלו את אלו ניתן לצרפם למנין אף אם לא כולם נמצאים באותו ה'מפלס', אך כמובן יש לשמור יותר על הכוונה והריכוז בתפלה במצבים אלו וד"ל.

תפלה דרך רמקול או טלפון וכדו', גם בשידור חי – אינה נחשבת לתפלה בציבור, אם כי ניתן לענות אמן ושאר דברים שבקדושה, ונחשב עכ"פ כעין "שעה שהציבור מתפללים" (ראה שו"ע אדה"ז סי' צ ס"ט).

ד. קריאת התורה > שמעתי ע"כ שיש המתארגנים למניינים עכ"פ לשמיעת קריאת-התורה, ובפרט בשבת הקרובה – פרשת ויקהל פקודי, חזק ופרשת החודש. אולם יש לדעת שדוקא המצב דקריאה"ת הוא מצב של צפיפות יתרה וקשה להקפיד בו על המרווחים הנדרשים!

אם בכל זאת רוצים לקיים קריאת התורה ולהקפיד על ההוראות, במצב כזה יש לנהוג לענ"ד כדלהלן: א. ליווי ספר התורה בהוצאתו ובהכנסתו ייעשה במבט בלבד וודאי שלא לנשק הספר-תורה. ב. ליד הבימה יעמוד אדם אחד בלבד! היינו שהעולה יפתח הספר ויראה העמוד בו מקום הקריאה ויברך, אף ללא ראיית מקום הקריאה המדויק ונשיקת הטלית/האבנט. ג. לאחר מכן יתרחק העולה וייגש בעל-הקריאה לקריאת העלייה, אף שהעולה לא יוכל לקרוא עמו בלחש. ד. לברכות שלאחריה יתרחק בעל-הקריאה והעולה יברך. ה. הגבהת וגלילת ספר-התורה ייעשו שניהם על ידי אדם אחד, שגם יחזיר את ספר-התורה לארון הקודש!

במקרה זה ניתן להביא ספר-תורה למקום תפלה זמני ובלבד שיסדרו לו ארון ראוי ומכובד, וכשהתפלה נערכת במקום פתוח, כמובן שהדבר שייך רק במקום שיש עירוב או ברשות היחיד.

ה. המתפללים ביחיד בשבת קודש זו – יקראו את הפרשה וכן פרשת החודש מתוך החומש, ולגבי השלמת פרשיות אלו אם יתאפשר בעזהשי"ת בשבת הבאה – ישאלו רב מורה-הוראה.

כמו"כ יצויין כי כשמתפללים ביחיד בליל שבת אומרים "ולומר ברכו" וכו' לאחר כגוונא וכן אין אומרים "ברכה מעין שבע". אפשר לומר ביחיד "יקום פורקן" הראשון וכן "ברכת החודש".

ו. שיעורי תורה > שיעורים קבועים בהם ניתן לשמור על ההנחיות יש להמשיכם, אולם באם קשה ולא ניתן לעשות זאת – ילמד כל אחד בביתו, ועל הרבנים מוסרי השיעורים למצוא דרכים כיצד להעביר את דברי התורה באמצעים אחרים, באשר עיקר הקביעות בלימוד התורה היא "קביעות בנפש".    

ז. איסורי שבת > א. מי שנדבק בנגיף ר"ל דינו כחולה שיש בו סכנה. ב. יש להשאיר טלפון עם אפשרות לקבלת שיחות בשבת. ג. מי שבחשש כזה או אחר ומתקשרים אליו מבית-הרפואה לצורך קבלת תשובות או שצריך להיכנס לבידוד – יכול

לענות לטלפון בשינוי ולפעול לפי ההנחיות. ד. השימוש בסבון ובחומר חיטוי בשבת – רק כשמדובר בחומר נוזלי ושפיך, ניתן לדללו לפני השימוש, ואין לחוש להולדת הריח שבו. במידה ונגמר חומר החיטוי ואין דרך אחרת – ניתן להשתמש גם בסבון מוצק.

ח. חתונות ושאר שמחות > בזה כבר הוראה יצאה מבי"ד רבני חב"ד באה"ק שלא לבטל חתונות בשל מיעוט המשתתפים ולקיימם במועדם ע"פ ההנחיות, אולם החובה מוטלת על הרבנים מסדרי-הקידושין שלא לאפשר את עריכת החופה עד שיקיימו ההנחיות משום חשש פיקוח נפש.

ברית מילה יקיימו לפי ההנחיות. "שבע ברכות" – אין לקיים סעודות שבע ברכות. שמחת "לחיים" ו"ווארט" אפשר לקיים בדרך וירטואלית.

ט. מבצע תפילין > יש לקיים מבצע תפילין ולמצוא דרכים יצירתיות בהתאם למצב ולהגיע לבתי המבודדים וכו', אולם יש לחטא התפילין ולהימנע מנשיקתם.

י. ענייני טהרת המשפחה > באשר לטבילת נשים שאינן בבידוד – אין מניעה, באשר יש הקפדה מלאה על ההנחיות במקוואות אלו, אולם את ההכנות תעשה בביתה (באשר לרחצה אחרי הטבילה – יש לשאול רב). וכן שאר דברים שבין איש לאשתו כל עוד אין חשש הידבקות.

בברכה לבשורות טובות בטוב הנראה והנגלה, ונזכה במהרה לראות למטה מעשרה טפחים ש"לא יהיה בבני ישראל נגף", "והסירותי מחלה מקרבך כי אני ה' רופאך".

יא. ברכת מעין שבע

באשר ל"ברכת מעין שבע" בשבת זו, למתפללים ביחידות או שלא במנין קבוע בבית-הכנסת, הריני לפרט יותר:

אין אומרים "ברכה מעין שבע" ביחיד, וכן מנין שאינו קבוע אינו אומר "ברכה מעין שבע", אם כי מנין קבוע המתפלל בשל המצב בחצר בית-הכנסת וכדומה – יכולים לומר.

למרות האמור, יחיד יכול לומר "ויכולו" (שו"ע אדה"ז סי' רסח קו"א סוסק"ב) וכן אומר "מגן אבות" (ראה שו"ע אדה"ז סי' רסח סי"ג, ומפורש יותר בסידורו ש"יחיד מתחיל 'מגן אבות'").

יב. החושש מתסמינים של נגיף הקורונה בשבת, איך להתנהל ע"פ הלכה –

מצו"ב דברי ידידי הרב מנחם מענדל לפקיבקר שי', רב הכללית, ומועתק כאן ברשותו:

במידה ולאדם בריא מתפתחים סימפטומים:

כאשר יש חשש לחום – ימדוד עם מד-חום ידני ולא דיגיטלי.

באם יש צורך וחשש, ובפרט אם מדובר באוכלוסיית סיכון ואין מדחום ידני – ניתן  למדוד בשינוי עם מד-חום דיגיטלי באחורי האצבעות ביד שמאל, הכל לפי העניין. ראוי להכין מדחום ידני לפני שבת.

אם מגלה שיש לו חום מעל 38 וכן שיעול ו/או כאבי ראש – עליו להיכנס מיד לבידוד, על מנת שאם יתברר חס ושלום כקורונה חיובי, שלא יזיק לאחרים ויקח תרופה להורדת חום, מה גם שזוהי ההוראה שיקבל ממד"א, ויפנה למד"א במוצש"ק.

אך אם חש שמצבו מתדרדר, ובפרט שמתלווה לתסמינים גם קוצר נשימה וכדו' – אזי עליו לפנות מיד למד"א ובפרט לאוכלוסיה בסיכון, מחשש פיקוח נפש!

ואם יכול – יעשה זאת בשינוי, כגון להקיש מספר טלפון בגב זרת שמאל (ולאיטר – בימין).

בקשר לבדיקת קורונה, במידה ומצבו יציב ואין התדרדרות – יעשה במוצ"ש, שהרי גם חולי קורונה שמצבם קל חלקם מאושפזים בביתם.

  • גם אדם בריא ישאיר טלפון פתוח בשבת, אם יקבל הודעה ממשרד הבריאות בשבת שעליו להיכנס לבידוד – יכנס מיד לבידוד, ובמצב שלבו נוקפו או שאינו מכיר את ההנחיות יכול לפתוח את ההודעה בשינוי (כנ"ל). בריכוזים חרדיים תופעל מערכת כריזה באמצעות נהג גוי.

בברכת שבת שלום ורפואה שלמה,
ידידו דו"ש
מנחם מענדל והבה
עיה"ק ירושלים ת"ו

כתיבת תגובה